Suniweb 2000, 7 september, Linköpings universitet, Campus Norrköping

Kort bakgrund

Det hela började med att Mika och Patrick startade ett webbforum för de anställda som sysslar med webben vid Linköpings universitet. Detta blev så bra att vi började fundera ifall det inte borde finnas utrymmer för en liknande grupp även på nationell nivå. Vi trodde att de flesta brottas med precis liknande problem som vi och att många uppfann samma hjul samtidigt på olika ställen.

Vi tyckte att det borde finnas utrymme för erfarenhetsutbyte, samarbete, samordning och kontaktnät.

Så efter funderande och tänkande skickade vi ut en förfrågan till universiteten i Sverige och fick svar från många!

Diskussion kring ett nationellt universitetswebbforum

Vad ska ett sådant här forum syssla med?

En viktig bit är erfarenhetsutbyte. Vi brottas alla med samma typer av problem (ex Safari, samordning av den interna webben) och löser dem oftast på olika sätt. Genom erfarenhetsutbyte kan vi lära oss av varandra och utbyta goda idéer om hur man ska brottas med problem av gemensam natur.

Samarbeta är något vi skulle kunna göra i större utsträckning. T.ex. om LDAP, kurser/utbildningar, gemensamma programlösningar för webbproblem m.m. Även arbete med regelverk för publicering på webben är något som med fördel skulle kunna samordnas och samarbetas kring eftersom reglerna till stor del skulle fungera för de flesta (alltid med lokala undantag förstås).

Utveckla kontaktnät och bollplank. För flera av oss är det så att vi sitter ganska ensamma på våra poster. Vi har inte så många att bolla idéer med, på ett högre plan än t.ex. mallar för DreamWeaver.

Vilka former ska den ha?

Det är viktigt att mötas fysiskt! Dels för att få ansikten på e-postadresser och för att skapa kontaktnät mellan oss. Arbetet med ett nationellt universitetswebbforum blir då mycket smidigare och roligare. Ansvaret för mötena ska vandra mellan medlemmarna i forumet. Den som ansvarar för ett möte, värden, ställer även upp föredragningslistan för det mötet.

En webbplats med information om forumet och minnesanteckningar från föregåenden möten ska skapas.

En mailinglista är också bra att ha för att kunna nå ut till alla. Vi börjar med bara en och ser om den fungerar. I framtiden kan man tänka sig att man delar upp den i flera, om behovet för det skulle uppstå.

Vilka ska delta?

De personer som sysslar med övergripande webbarbete på universitet ska få delta. Angående högskolorna… Vi bestämde att vi ska skicka ut ett brev till dem och berätta att detta forum nu skapats och att högskolorna får anmäla sitt intresse för att vara med. Ifall det blir en väldig anstormning av högskolor/folk så får vi ta ställning till hur vi ska hantera det. Problemet som kan uppstå är att det blir ohanterligt med för mycket folk.

Övrigt

Farhågor om att forumet kanske bara blir ett möte och sedan inget mer, luftades. Detta baserat på erfarenhet att forum av detta slag har oftast trögt att samla momentum för att kunna börja rulla. Men attityden på mötet var att vi ska försöka, för ett forum av detta slag kan ge så mycket.

Sammanfattning och uppdelning av arbetsuppgifter

Följande saker diskuterades att vi borde göra framöver:

 • En webbsida där vi presenterar våra tekniska lösningar, en teknisk erfarenhetsdatabas så vi kan se vad de olika universiteten gör
 • En inventeringslista med pågående projekt på universiteten och vem man ska kontakta ifall man är intresserad av mer information
 • En presentation av hur vi jobbar på de olika universiteten, hur våra organisationer kring webbarbete (både det tekniska och informationsbiten) ser ut

Det praktiska som ska göras är:

 • Minnesanteckningar [Mika Perälä] Dem läser du just nu!
 • Webbsidor [Patrick Moreau-Raquin] Webbsidorna går nu att hitta under http://www.liu.se/suniweb/
 • Mailinglista [Mika Perälä] Det finns en sådan nu som heter natuniweb@listserv.liu.se. Den är inte öppen och sköts f.n. av Mika Perälä och Patrick Moreau-Raquin.
 • Mail till högskolor/universitet. Det ska skickas ut ett mail till högskolorna och universiteten att detta forum nu har bildats. Högskolorna ska få anmäla sitt intresse till att vara med i forumet.

Nästa möte

Frågan kom upp angående hur många möten per år vi bör ha. 1 gång per termin verkade rimligt för de flesta, till att börja med. Mer hinner man kanske inte med i sitt dagliga arbete förrän forumet är såpass utvecklat att det är arbetsbesparande att vara med i det.

Nästa möte kommer att vara i Karlstad runt månadsskiftet januari-februari 2001 och samordnas av Mats Möller.

Närvarande

Närvarolistan är nog inte helt komplett eftersom jag tappat bort listan från mötet. Ifall ni upptäcker att ett namn är fel, eller någon saknas, meddela gärna mig så ändrar jag det.

 • Mika Perälä, LiU
 • Patrick Moreau-Raquin, LiU
 • Louise Frykheden, LiU
 • Björn Hagvall, LiU
 • Jim Nordlander, LiU
 • Marie Wennerström, KI
 • Carl Järnling, KI Kjell Carli, KI
 • Mikael Stoltz, Göteborgs universitet
 • Jonas Andersson, KTH
 • Daniel Almgren, KTH
 • Susanne Rådström, KI
 • Torbjörn Heinlaid, KI
 • Tony Westerberg, KI
 • Ulla Edvardsson, Chalmers
 • Steve Lundin, Örebro universitet
 • Christer Söderberg, Örebro universitet
 • Mats Möller, Karlstads universitet