Minnesanteckningar från passet om tillgängliga dokument

Gemensamma utmaningar
I stort gemensamma utmaningar för deltagande högskolor vid mötet. Organisation/ansvar,

Kunskapsnivå/utbildning och användarstöd/relevant IT-stöd är viktiga frågor. Liksom initial ambitionsnivå och uppföljning.

Ansvar

Konsensus i gruppen om att det inte är kommunikationsavdelningens ansvar att driva arbete för tillgängliga dokument, utan att det åligger verksamheterna som skapar dokument för användning på digitala plattformar. I detta sammanhang ett problem att webbkommunikatörer kommer in som länken sist i kedjan: någon behöver ha tänkt på att tillgänglighetsanpassa och kontrollera dokumenten innan webbpublicist lägger upp.

 

Utbildning och användarstöd
Bättre kunskap behövs i verksamheterna om vilka problem icke anpassade dokument orsakar, för att “poletten ska trilla ned”. Bra att bjuda in personer med behov av anpassade dokument som får visa och berätta. Alternativ är att använda färdig video eller att själv köra demo med hjälpmedel för att visa på skillnad med eller utan anpassningar.

Intresse för Omnidocs, som är ett danskt mallsystem som kan underlätta tillgänglighetsarbetet. Bl.a. Malmö universitet har gjort inledande koll och är ev. intresserad. Kanske kan Suniweb ta upp frågan på nytt lite längre fram och undersöka om någon har införskaffat detta eller annat system/stöd?

Även Kammarkollegiet har en intressant lösning som konverterar dokument till html/webbsida.

Halvdagskurs från Funka! i att tillgänglighetsanpassa dokument som några deltagit i var ej tillfyllest. Kolla hellre efter andra alternativ, från Funka! eller andra leverantörer.

 

Vid anteckningarna Björn